Jste zdeDokumenty / Knihovní řád

Knihovní řád


Městské knihovny v Nymburce

Britská vlajka - Union Jack

KNIHOVNÍ  ŘÁD KNIHOVNY MĚSTA NYMBURK

I.     Základní ustanovení

Čl. 1
Knihovní řád je vydán na základě zřizovací listiny Knihovny města Nymburk
a upravuje podmínky poskytování služeb.
Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knihovního
řádu a obecných právních norem, nepoškozovat majetek knihovny, zachovávat
klid a pořádek v prostorách knihovny a řídit se pokyny jejích pracovníků.

Čl.2
Knihovna je veřejnou knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Poskytuje služby ve smyslu § 12 Zákona č. 257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Je evidována u MK ČR jako veřejná knihovna pod číslem 1683/2002.
Poskytuje uživatelům tyto služby:
a) - půjčování informačních pramenů (knihy, periodika, mapy, hudebniny aj.)               absenční a prezenční
    - půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou tj. zajištění
      informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu
    - poskytování výpůjček zvukových dokumentů
    - poskytování základních bibliograficko-informačních služeb
    - přístup na Internet
    - rezervování požadovaných informačních pramenů
    - reprografické práce (kopírování, scanování atd.)
    - informace z počítačových databází
    - informace prostřednictvím informačních sítí 
    - faxování
    - rešerše   

II. Uživatelské podmínky

Čl. 3
Čtenářem knihovny se může stát fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu
na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů
(u občanů ČR je takovým osobním dokladem občanský průkaz, u cizince cestovní pas, případně povolení k trvalému pobytu v ČR) a po zaplacení finanční úhrady, jejíž platnost je 12 měsíců. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., respektive vnitřní směrnice. Právnická osoba se může stát čtenářem po předložení dokladu o existenci právnické osoby (zřizovací listina, statut, výpis z obchodního rejstříku apod.) na základě vyplněné čtenářské přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení platného občanského průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného k uskutečňování výpůjček. Nositelem závazků je právnická osoba, nikoli pověřený pracovník.
Identifikační údaje je uživatel povinen uvést a povolit jejich zpracování knihovnou,pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas se zpracováním identifikačních údajů, může používat pouze služeb,které jsou poskytovány anonymně. Svým podpisem na přihlášce se zavazuje dodržovat veškerá ustanovení Knihovního řádu.
Přihláška dětí mladších 15 let musí být podepsána odpovědným zástupcem, který ručí za úhrady při porušování Knihovního řádu a za úhrady při ztrátě vypůjčených informačních pramenů.
Pokud čtenář, který má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně, požádáo ukončení zpracování svých osobních údajů, provede knihovna jejich likvidaci. Tím se zruší i registrace čtenáře.

Čl.4
Pro práci s informačními technologiemi a využívání výpočetní techniky může knihovna vydat pravidla a stanovit časové limity. Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé povinni se řídit písemnými pravidly umístěnými u zařízení nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny pracovníků knihovny.
Do půjčoven, čítáren a studovny není dovoleno přinášet občerstvení.

III. Výpůjční řád

Čl.5
Čtenář obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení výpůjček. Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář nemá právo půjčovat výpůjčky dalším osobám.
Bez předložení čtenářského průkazu nemohou být čtenáři poskytnuty absenční výpůjčky. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Do nahlášení ztráty zodpovídá za případné zneužití čtenářského průkazu a škody tím vzniklé. Čtenář je povinen knihovně ohlásit změnu osobních údajů.
Platnost čtenářského průkazu je dána zaplacením registrace podle cen uvedených v příloze č.1 tohoto knihovního řádu. Po uplynutí registrační doby je třeba platnost obnovit zaplacením další registrace.

Čl.6
Absenční výpůjčky může uskutečňovat každý, kdo je registrován jako čtenář knihovny. Prezenční výpůjčky z volného výběru, služby čítárny, studovny, informační a bibliografické služby může uskutečňovat každý návštěvník knihovny, který dodržuje ustanovení tohoto knihovního řádu.
Počet výpůjček informačních pramenů, které se absenčně půjčují na jeden čtenářský průkaz, se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu. Výpůjční doba je 30 dnů.

U aktuálních periodik a požadovaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit a v průběhu roku ji přizpůsobovat poptávce čtenářů a možnostem knihovny. Při výpůjčce zvlášť cenné nebo unikátní knihovní jednotky může knihovna požadovat od čtenáře zálohu až pětinásobku ceny výpůjčky. Při vrácení takového vypůjčeného dokumentu bude čtenáři záloha vrácena.

Čl. 7
Půjčování zvukových dokumentů

Na základě uzavřené kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů zachycující autorská díla, umělecké výkony  a jiné zvuky mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM se nově zakoupený zvukový záznam půjčuje domů až po devítiměsíční ochranné lhůtě. Zvukové záznamy se půjčuje uživatel:
-který je vlastníkem čtenářského průkazu knihovny a má zaplacený registrační   poplatek na příslušné období
- podepíše prohlášení o dodržování zákona č. 247/90 Sb. o ochraně autorských práv
- předloží na požádání průkaz totožnosti k ověření osobních údajů
Výpůjční lhůta je maximálně na 14 dnů, při jedné výpůjčce je možné si půjčit
5 CD, čtenáři do 15 let pouze 1 CD.

Půjčování knih ze studovny
Registrovaný čtenář si půjčuje knihy ze studovny bez složení zálohy. Jestliže není čtenářem knihovny platí jednorázový poplatek a zálohu stanovenou pracovníkem knihovny. Výpůjční doba je týden, maximálně 10 dnů.

Čl. 8
Výpůjční doba absenčních výpůjček je 30 dnů a může být prodlužována maximálně do 3 měsíců. Čtenář zaplatí sankce, jestliže má evidované výpůjčky a nedostaví se do knihovny od poslední návštěvy:
do 31 dnů               1. upomínka
do 63 dnů               2. upomínka
do 93 dnů               3. upomínka
nad 93 dnů             4. upomínka

Knihovna má právo čtenáře upomenout. Čtenářům jsou zasílány emailem předupomínky i  1.upomínky, poštou jsou zasílány 2.,3., a 4.upomínky. Poštou jsou zasílány upomínky čtenářům, kteří nemají emailovou schránku nebo ji poskytli.
Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

Meziknihovní výpůjční služba (dále MVS) je určena registrovanému čtenáři, který má řádně zaplacen poplatek na příslušné období.
Doba absenčních výpůjček meziknihovní výpůjční služby je individuální a řídí se lhůtou stanovenou poskytující knihovnou. Úhradu poštovného za MVS hradí čtenář. Při překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář pokutu za každou výpůjčku. Knihovna má právo čtenáře upomenout.

Čl.9
Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
S knihami a ostatními informačními prameny musí čtenář zacházet šetrně. Čtenář je povinen okamžitě ohlásit knihovně zjištěnou závadu a ztrátu. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorský zákon.

IV. Postihy za nedodržení knihovního řádu

Při poškození nebo ztrátě výpůjčky je čtenář povinen v dohodě s knihovnou alternativně odstranit škodu, nebo nahradit výpůjčku takto:
1) stejným vydáním informačního pramene
2) stejným titulem jiného vydání informačního pramene
3) fotokopií
4) uhrazením ceny fotokopie
5) uhrazením hodnoty výpůjčky peněžní částkou ve výši,kterou stanoví knihovna
6) dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. titulů, které knihovna vybere)
O způsobu náhrady ztráty či poškození rozhoduje knihovna. K uvedeným náhradám se připočítává cena 50,Kč za knihovnické a knihařské zpracování ztracené knihovní jednotky. V odůvodněných případech je možno od vymáhání ceny za náhradu způsobené škody ustoupit.

IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 10
Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici šatní skříňky zdarma. Návštěvník obdrží klíček od šatní skřínky k odložení zavazadla po dobu jeho návštěvy v knihovně. Pokud ho ztratí bude od něj požadována finanční náhrada dle platného ceníku.

Čl. 11
Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele. Soustavné a úmyslné porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva užívat služby knihovny. Z práva používat služeb knihovny mohou být vyloučeni uživatelé i z hygienických důvodu. Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, nesmí ostatní návštěvníky ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb knihovny. Prostory knihovny smí uživatel užívat jen v souladu s jejich určením.

Součástí knihovního řádu jsou následující přílohy:
č.  l ceník služeb a sankcí
č. 2 podmínky přístupu na Internet, včetně cen reprografických služeb
č. 3 pravidla pro používání čtečky e-knih
č. 4 pravidla pro využívání služby Donáška knih do domu

Tento knihovní řád Městské knihovny Nymburk nabývá platnosti od 1.9.2014.
Zároveň se ruší platnost knihovního řádu ze dne 6.1.2011 a jeho doplňků a příloh.

V Nymburce 1.9.2014

                                                                                   Helena Liptáková
                                                                                           ředitelka
                                                                            Městská knihovna Nymburk

 

Příloha č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Nymburk

Ceník služeb a sankcí

Roční registrace
dospělí                                                                    140 Kč
děti, studenti(do 26 let), důchodci                            70  Kč
rodinná registrace (2 dospělí+ 2 děti do 15 let)      210 Kč
právnické osoby                                                      300 Kč

Upomínky  
1. upomínka                               5,Kč za titul
2. upomínka                             10,Kč za titul
3. upomínka                             15, Kč za titul
4. upomínka                             20,Kč za titul
za periodikum                             1,Kč + poštovné

upomínky meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS) za 1 titul
1. upomínka                               5,Kč
2. upomínka                              10,Kč
3. upomínka                              15,Kč
4. upomínka                              20,Kč
Cenu za upomínky  hradí čtenář i náklady spojené s odesláním v ceně poštovného, zaokrouhleného na celé Kč.

čtenářské průkazy - výměna při poškození nebo ztrátě       15 Kč
jednorázová výpůjčka  neregistrovaného čtenáře                20 Kč + záloha
(zálohu určuje knihovník)

poškození čárového kódu                                                     10 Kč
poškození obalu CD                                                             15 Kč
ztráta klíče od skříňky                                                          50 Kč

poškození nebo ztráta půjčených dokumentů -kromě vlastní náhrady
(odstavec IV) se vybírá za likvidaci škody za titul                50 Kč
ztráta nebo velké poškození periodika-čtenář hradí cenu  +  10 Kč

rešerše - informace na formátu A4                                           2 Kč

                           

Příloha č. 2 -Internet, reprografické služby, inzertní služby

Přístup na internet a práce na počítači

Internet
Internet je určen pro sebevzdělávání, vyhledávání informací pro studijní a pracovní účely a jako informační zdroj. Uživatelé internetu jsou povinni dodržovat ustanovení platné právní úpravy stanovené právním řádem České republiky. Knihovna je oprávněna prostřednictvím svých pracovníků  kontrolovat dodržování sjednaných podmínek a při zjištění jejich porušení jednostranně poskytované služby ukončit.

Nabízené služby:
- poskytnutí počítače, přístupu do sítě internet
- stahování dat z internetu
- možnost tisku dat (placená služba)
Registrovaným uživatelům MěK Nymburk jsou tyto služby poskytovány zdarma.
WIFI připojení je poskytováno všem návštěvníkům knihovny s vlastním notebookem či jiným zařízením s wifi síťovou kartou zdarma.
Uživatel je povinen dodržovat "Pravidla přístupu na internet",která jsou umístěna u počítačů.

Použití počítače : 5,- Kč za 10 minut

TISK
kopírka Sharp, tiskárna HP 3700

černě

barevně

text,
text + malý obrázek
max. ½ strany

2,- Kč

text,
 text + malý obrázek
max. ½ strany

15,- Kč

obrázek celá strana

10,- Kč

obrázek celá strana

20,- Kč

Ceník inzertní služby

podání inzerátu na 14 dní za 30,- Kč
podání inzerátu na 30 dní za 50,- Kč    

podání reklamy na 30 dnů   A5 -    50,-  Kč 
                                             A4 -   100,- Kč
                                             A3 -   150,-Kč      

Ceník kopírovací služby

černě

text, text + malý obrázek max. ½ strany

obrázek celá strana

A4

2,-

A4

10,-

A4 ob.

3,-

A4 ob.

19,-

A3

4,-

A3

20,-

A3 ob.

6,-

A3 ob.

39,-

 

barevně

text, text + malý obrázek max. ½ strany

obrázek celá strana

A4

15,-

A4

20,-

A4 ob.

29,-

A4 ob.

39,-

A3

30,-

A3

40,-

A3 ob.

58,-

A3 ob.

78,-

Ceník scannovací služby

Scanner

1 str. scannování + zaslání e-mailem

15,-

2 str. scannování +zaslání e-mailem

20,-

3 str. scannování +zaslání e-mailem

25,-

1 str. 5,- + 10,- práce knihovnice

 

Ceník laminovací služby

Laminaci do fólie 150 mic..

Laminace  150 mic

A3

50,-

A4

25,-

A5

14,-

A6

7,-

Ceník faxové služby

Odeslání: odeslání 1 strana 10,-
                za každou další stránku 1,-

Přijetí: přijetí 1 strana  5,-
            za přijetí další strany 1,-

 

Příloha č. 3 pravidla půjčování čtečky elektronických knih

1. Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny k absenčnímu   půjčování.

2. Čtečky si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 15 let, kteří jsou v knihovně registrovaní nejméně 1 rok a nemají vůči knihovně žádné závazky. Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.

3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky 500,- Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel    půjčování čtečky elektronických knih.

4. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 14 kalendářních dnů. Poplatek z prodlení činí 10,- Kč za 1 výpůjční den po překročení výpůjční lhůty.

5.  Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv. Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

6.  Čtečka je půjčována včetně příslušenství (nabíječka s USB kabelem, pouzdro a návod). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství a nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.

7.  Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.

8.  Uživatel je povinen chránit čtečku před poškozením, ztrátou či odcizením.

9.  V případě trvalého poškození, ztráty nebo odcizení čtečky  je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. V případě poškození čtečky nebo jejího příslušenství je uživatel povinen zaplatit opravu, případně dokoupit chybějící komponenty, přičemž peněžitá kauce bude započtena proti vzniklé škodě.

Příloha č. 4 - Donáška knih do domu

Pravidla pro využívání služeb Donášky knih do domu:

- tuto službu mohou využívat všichni registrovaní čtenáři knihovny, jejichž  zdravotní stav jim neumožňuje osobní návštěvu knihovny, tzn. nevidomí,  zdravotně postižení, senioři
- služba je poskytována na základě domluvy registrovaného čtenáře s pracovníkem oddělení služeb. Tato domluva může být uskutečněna buď osobně nebo telefonicky (tel. 325 51273)
- čtenář oznámí své jméno a adresu, na kterou mu mají být doneseny zvukové nebo klasické tištěné knihy. Také oznámí, o které konkrétní tituly má zájem nebo alespoň okruh literatury, která ho zajímá. Dále se domluví na datu a hodině, kdy bude čtenář doma, aby mu mohly být knihy předány
- vracení knih poskytovaných čtenářům touto službou probíhá stejným způsobem.
Zaměstnanec knihovny, který doručí knihy čtenáři se domluví přímo na místě  na dni, kdy si pro vypůjčené knihy přijde, případně toto datum upřesní telefonicky.
- služba Donáška knih do domu je bezplatná

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi