Jste zdeDokumenty / Knihovní řád

Knihovní řád


Městské knihovny v Nymburce

KNIHOVNÍ  ŘÁD KNIHOVNY MĚSTA NYMBURK

I.     Základní ustanovení
Čl. 1
Knihovní řád je vydán na základě zřizovací listiny Knihovny města Nymburk
a upravuje podmínky poskytování služeb.
Každý návštěvník knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knihovního
řádu a obecných právních norem, nepoškozovat majetek knihovny, zachovávat
klid a pořádek v prostorách knihovny a řídit se pokyny jejích pracovníků.

Čl.2
Knihovna je veřejnou knihovnou, která poskytuje služby způsobem zaručujícím rovný přístup všem. Poskytuje služby ve smyslu § 12 Zákona č. 257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních
služeb. Je evidována u MK ČR jako veřejná knihovna pod číslem 1683/2002.
Poskytuje uživatelům tyto služby:
a) - půjčování informačních pramenů (knihy, periodika, mapy, hudebniny aj.)
      absenční a prezenční
    - půjčování informačních pramenů meziknihovní výpůjční službou tj. zajištění
      informačních pramenů, které knihovna nemá ve svém knihovním fondu
    - poskytování výpůjček zvukových dokumentů
    - poskytování základních bibliograficko-informačních služeb
    - přístup na Internet
    - rezervování požadovaných informačních pramenů
    - reprografické práce (kopírování, scanování atd.)
    - informace z počítačových databází
    - informace prostřednictvím informačních sítí 
    - faxování
    - rešerše   

II. Uživatelské podmínky

Čl. 3
Čtenářem knihovny se může stát fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu
na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů
(u občanů ČR je takovým osobním dokladem občanský průkaz, u cizince cestovní
pas, případně povolení k trvalému pobytu v ČR) a po zaplacení finanční úhrady,
jejíž platnost je 12 měsíců. Osobní údaje uživatelů knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.
Právnická osoba se může stát čtenářem po předložení dokladu o existenci právnické
osoby (zřizovací listina, statut, výpis z obchodního rejstříku apod.) na základě
vyplněné čtenářské přihlášky podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení
platného občanského průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného k uskutečňování výpůjček. Nositelem závazků je právnická osoba, nikoli pověřený
pracovník.
Identifikační údaje uživatel uvede a povolí jejich zpracování knihovnou,
pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu. Pokud uživatel nedá souhlas
se zpracováním identifikačních údajů, může používat pouze služeb,které jsou
poskytovány anonymně. Svým podpisem na přihlášce se zavazuje dodržovat veškerá
ustanovení Knihovního řádu a jeho plnění.
Přihláška dětí mladších 15 let musí být podepsána odpovědným zástupcem, který ručí
za úhrady při porušování Knihovního řádu a za úhrady při ztrátě vypůjčených
informačních pramenů.
Pokud čtenář, který má vypořádány všechny své závazky vůči knihovně, požádá
o ukončení zpracování svých osobních údajů, provede knihovna jejich likvidaci.
Tím se zruší i registrace čtenáře a osobní údaje budou anonymizovány.

Čl.4
Pro práci s informačními technologiemi a využívání výpočetní techniky může
knihovna vydat pravidla a stanovit časové limity.
Při práci s výpočetní technikou jsou uživatelé povinni se řídit písemnými pravidly
umístěnými u zařízení nebo přímo v jejich programovém vybavení a také pokyny
pracovníků knihovny.
Do půjčoven, čítáren a studovny není dovoleno přinášet občerstvení.

III. Výpůjční řád

Čl.5
Čtenář obdrží čtenářský průkaz, který je povinen předkládat při půjčování a vracení
výpůjček.
Čtenářský průkaz je nepřenosný, čtenář nemá právo půjčovat výpůjčky dalším
osobám.
Bez předložení čtenářského průkazu nemohou být čtenáři poskytnuty absenční
výpůjčky. Případnou ztrátu průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Do nahlášení
ztráty zodpovídá za případné zneužití čtenářského průkazu a škody tím vzniklé.
Čtenář je povinen knihovně ohlásit změnu osobních údajů.
Platnost čtenářského průkazu je dána zaplacením registrace podle cen uvedených
v příloze č.1 tohoto knihovního řádu. Po uplynutí registrační doby je třeba platnost
obnovit zaplacením další registrace.

Čl. 6
Absenční výpůjčky může uskutečňovat každý, kdo je registrován jako čtenář
knihovny.
Prezenční výpůjčky z volného výběru, služby čítárny, studovny, informační
a bibliografické služby může uskutečňovat každý návštěvník knihovny, který
dodržuje ustanovení tohoto knihovního řádu.


Počet výpůjček informačních pramenů, které se absenčně půjčují na jeden čtenářský průkaz, se řídí podle momentálních možností a početního stavu knihovního fondu.
Výpůjční doba je 30 dnů.

U aktuálních periodik a požadovaných titulů může knihovna výpůjční dobu zkrátit
a v průběhu roku ji přizpůsobovat poptávce čtenářů a možnostem knihovny.
Při výpůjčce zvlášť cenné nebo unikátní knihovní jednotky může knihovna požadovat od čtenáře zálohu až pětinásobku ceny výpůjčky. Při vrácení takového vypůjčeného
dokumentu bude čtenáři záloha vrácena.

Čl. 7
Půjčování zvukových dokumentů

Na základě uzavřené kolektivní licenční smlouvy o půjčování zvukových záznamů
zachycující autorská díla, umělecké výkony  a jiné zvuky mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM se nově
zakoupený zvukový záznam půjčuje absenčně až po devítiměsíční ochranné lhůtě.
Zvukové záznamy si půjčuje uživatel:
-který je vlastníkem čtenářského průkazu knihovny a má zaplacený registrační  
 poplatek na příslušné období
-výpůjční lhůta je maximálně na měsíc, při jedné výpůjčce je možné si půjčit
 5 CD, čtenáři do 15 let pouze 1 CD.

Půjčování knih ze studovny
Registrovaný čtenář si půjčuje knihy ze studovny bez složení zálohy. Jestliže není
čtenářem knihovny platí jednorázový poplatek a zálohu stanovenou pracovníkem
knihovny. Výpůjční doba je měsíc.

Čl. 8
Výpůjční doba absenčních výpůjček je 30 dnů a může být prodlužována maximálně
do 3 měsíců. Čtenář zaplatí upomínku pokud překročil výpůjční dobu a ve stanovené lhůtě výpůjčky nevrátil.
do 31 dnů               1. upomínka
do 63 dnů               2. upomínka
do 93 dnů               3. upomínka
nad 93 dnů             4. upomínka

Knihovna má právo čtenáře upomenout. Čtenářům jsou zasílány emailem předupomínky i  1.upomínky, poštou jsou zasílány 2.,3., a 4.upomínky. Poštou
jsou zasílány upomínky čtenářům, kteří nemají emailovou schránku nebo ji neposkytli.
Po bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

 

Meziknihovní výpůjční služba (dále MVS) je určena registrovanému čtenáři, který má řádně zaplacen poplatek na příslušné období.
Doba absenčních výpůjček meziknihovní výpůjční služby je individuální a řídí
se lhůtou stanovenou poskytující knihovnou. Úhradu poštovného za MVS hradí
čtenář. Při překročení výpůjční lhůty zaplatí čtenář pokutu za každou výpůjčku. Knihovna má právo čtenáře upomenout.


Čl. 9
Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování
věcí.
S knihami a ostatními informačními prameny musí čtenář zacházet šetrně. Čtenář
je povinen okamžitě ohlásit knihovně zjištěnou závadu a ztrátu. Reprografické
a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny
v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je
povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. - autorský
zákon.

IV. Postihy za nedodržení knihovního řádu

Při poškození nebo ztrátě výpůjčky je čtenář povinen v dohodě s knihovnou
nahradit škodu takto:
1) stejným vydáním informačního pramene
2) stejným titulem jiného vydání informačního pramene
3) fotokopií
4) uhrazením ceny fotokopie
5) uhrazením hodnoty výpůjčky peněžní částkou ve výši,kterou stanoví knihovna
6) dohodou s knihovnou o jiné náhradě (např. titulů, které knihovna vybere)
O způsobu náhrady ztráty či poškození rozhoduje knihovna. K uvedeným náhradám
se připočítává cena 50,Kč za knihovnické a knihařské zpracování ztracené knihovní jednotky. V odůvodněných případech je možno od vymáhání ceny za náhradu
způsobené škody ustoupit.

IV. Závěrečná ustanovení

Čl. 10
Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici šatní skříňky zdarma. Návštěvník obdrží
klíček od šatní skřínky k odložení zavazadla po dobu jeho návštěvy v knihovně.
Pokud ho ztratí bude od něj požadována finanční náhrada dle platného ceníku.

Čl. 11
Knihovní řád je závazný pro knihovnu i pro uživatele. Soustavné a úmyslné porušování knihovního řádu může mít za následek odnětí práva užívat služby knihovny. Z práva používat služeb knihovny mohou být vyloučeni uživatelé i z hygienických důvodů.
Uživatel je povinen se v knihovně chovat vůči svému okolí ohleduplně, nesmí ostatní návštěvníky ohrožovat, obtěžovat a omezovat v právu na pokojné využívání služeb knihovny. Prostory knihovny smí uživatel užívat jen v souladu s jejich určením

Součástí knihovního řádu jsou následující přílohy:
č. 1  ceník služeb a sankcí
č. 2  podmínky přístupu na internet, včetně cen reprografických služeb
č. 3  pravidla pro používání čtečky e-knih
č. 4  pravidla pro využívání služby Donáška knih do domu
č. 5  ochrana osobních údajů

Tento knihovní řád Městské knihovny Nymburk nabývá platnosti od 1.5.2018.
Zároveň se ruší platnost knihovního řádu ze dne 1.9.2017 a jeho doplňků a příloh.


V Nymburce 1.5.2018

                                                                             Helena Liptáková
                                                                                   ředitelka
                                                                      Městské knihovny Nymburk

 

černě

text, text + malý obrázek max. ½ strany

obrázek celá strana

A4

2,-

A4

10,-

A4 ob.

3,-

A4 ob.

19,-

A3

4,-

A3

20,-

A3 ob.

6,-

A3 ob.

39,-

 

barevně

text, text + malý obrázek max. ½ strany

obrázek celá strana

A4

15,-

A4

20,-

A4 ob.

29,-

A4 ob.

39,-

A3

30,-

A3

40,-

A3 ob.

58,-

A3 ob.

78,-

canner

1 str. scannování + zaslání e-mailem

15,-

2 str. scannování +zaslání e-mailem

20,-

3 str. scannování +zaslání e-mailem

25,-

1 str. 5,- + 10,- práce knihovnice

 

 

 

Laminace  150 mic

A3

50,-

A4

25,-

A5

14,-

A6

7,-

Kontakt

Městská knihovna Nymburk
Palackého tř. 1749
Nymburk 288 02

tel. fax: 325 512 723

E-mailové adresy

Otevírací doba

120 let knihovny

MAPA

Virtuální prohlídka

Napište nám

Facebook

Wifi